alexametrics
23.5 C
Madiun
Tuesday, August 16, 2022

Nulis Nganggo Basa Jawa Pranyata Luwih Angel. Ora Percaya?

RIKALA aku bubar ngestreni “Upacara Hari Bhayangkara ke-73” ana Lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya dhek tanggal 10 Juli 2019, ana ing mobil aku mbuka WhatsApp (WA). La kok, Mas Okhta Redaktur Radar Madiun WA aku. “Kang surasane mangkene,” Tulisan minggu depan boleh lo pakai bahasa Jawa bapak…………………..”

“Ok Mas, nanti tulisan saya minggu depan saya tulis dalam bahasa Jawa,” mengkono olehku njawab WA saka Mas Okhta.

Olehku nyaguhi nulis nganggo basa Jawa marang Mas Okhta mau pancen ya aku wis suwe ajeg nulis nganggo basa Jawa. Olehku nulis ajeg saben Minggu mau ana Majalah Panjebar Semangat (PS). Majalah basa Jawa kang dirintis dening Pahlawan Nasional Dr Soetomo. Sepisanan terbit tanggal 3 September 1933. Dadi manut panemuku, majalah kang paling suwe lan dawa umure nganti saiki ya majalah PS.

Ya amarga majalah basa Jawa kang legendharis mau aku melu prihatin yen nganti cures. Mula aku banjur melu urun tulisan lan ajeg nulis mau. Malahan yen daketung wis luwih saka sepuluh tahun. Meh ora nate lowok. Repota kaya ngapa methi nulis yen kudu kirim naskah. Kamangka olehku nulis ing selane wektu olehku nyambut gawe.

Kadhang aku dhewe ya gumun. Rikala aku isih ana Surabaya, lan isih dadi kepala bidang tahun 1990-an ana Kanwil Departemen Penerangan Provinsi Jawa Timur lan banjur dadi kepala dinas Provinsi Jawa Timur aku mung kala-kala wae nulis ana PS. Alesanku rikala iku, kok pegaweyanku akeh banget. Kamangka yen dipikir rikala isih kepala bidang, yen dideleng saka eselon ana birokrasi rak ya isih durung dhuwur banget. Kok pancen kurang bener yen iku kang banjur dadi  alesane. Mula sejatine wektu iku, yen dipikir kanthi wening ana lan orane rak ya gumantung marang awake dhewe.

Olehku bisa ngomong mengkono mau, wong nyatane rikala aku pindhah ana Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2005 malah luwih aktif. Kamangka tugas ana kementerian rak ya luwih abot lan uga luwih repot dibandhingake rikala dadi kepala dinas apamaneh kepala bidang. Wong ya yen dietung wewengkon lan tanggungjawabku, yen ana pusat rak ya tanggung jawab nasional.

Mula rikala aku ketemu mas Aryo, redaktur PS dijaluk supaya ngisi rubrik saben minggu aku ya rada bingung. Arep nulak kok rasane ora kepenak. Mula banjur aku njaluk wektu. Kudu dakpikir dhisik kanthi wening. Kira-kira bisa lan orane. Yen arep saguh, atiku kok mamang. Gek gelem, ya gek ora.

Akhire aku nyoba mutusake nulis saben minggu. Dakcoba dhisik suwene sewulan apa bisa. We lah, kok malah keterusan. Lan  nulis kok kanggoku kaya rekreasi. Nanging rekreasi kang positip. Lan amarga aku, rikala iku nyambut gawe  ana Jakarta, mula rubrik mau aku usul diwenehi tenger “Email Saka Jakarta”. Rubrik iki minangka pangeling-eling yen ing tahun 1970-an PS nate nduwe rubrik kanthi irahan yaiku “Layang Saka Jakarta.” Amarga ing jamanku saiki wis kaya ora ana kang kirim layang, nanging padha ganti email, mula banjur rubrik kang dakemban mau karan “Email Saka Jakarta.”

Yen dak etung wiwit aku nulis sepisanan ana PS nganggo basa Jawa, pranyata nganti saiki wis luwih saka sepuluh tahunan. Mula yen arep mandheg, rasane  kok ya eman. Terus terang olehku tetep nulis iku lingsem karo Pak Dahlan Iskan. Wong piyambake dadi redaktur, malah terus dadi menteri wae isih tetep nulis. Kok aku kang njabat isih sangisore menteri, ora gelem tetep nulis.

Mula olehku repot kaya ngapa wae,  aku tetep nulis. Malah ana ing keluargaku wis ngerti banget yen menyang ngendi wae aku mesthi nggawa laptop. Ana ngendi wae yen ana wektu aku tetep nulis. Malah ora mung nulis ana PS nanging uga nggawe autogiografi basa Jawa. Malah autobiografiku antuk rekor Muri minangka autobiografi sepisanan nganggo basa Jawa. Lan uga bisa nulis buku kanggo mahasiswa (textbook) uga, kok ya isih bisa.

Mung bedane rikala aku isih ana Jakarta idhe iku kaya-kaya ora nate entek. Wong ya Jakarta iku sumbere lan pusat pemerintahan. Saengga gampang golek bahan. Apamaneh yen aku tugas menyang njaban rangkah kae, malah olehku nulis semangat banget. Amarga aku kepingin banget ngandharake lan mbage pengalamanku mau menyang para maos.

Baca Juga :  Menangkap Air

Rasane kok eman yen umpama kang dakdeleng mau mung kanggo aku dhewe. Kanggoku bakal luwih manfaat yen banjur dakbage menyang para maos. Senadyan para maos kira-kira ana kang kurang sarujuk lan nduwe pandakwa, yen olehku nulis mau mung pamer. Sejatine karepku mung supaya para maos melu ngrasakake kaya apa kang dakrasakake.

La rikala dadi bupati amarga wewengkonku cilik, mula kadhang aku terus terang wae kentekan idhe. Apa kang bakal daktulis. Kadhang kudu rada mikir supaya tetep ora patiya nguciwani kang maos. La kang gumuni maneh iku kok ya rikala lagi rong minggu dadi bupati aku wis ditodhong dening redaktur Jawa Pos Radar Madiun Mas Okhta mau, supaya nulis. Malah kok keterusan banjur aku ditawani nulis saben minggu. Lan terbit saben dina Senin esuk.

Walah rikala ditawani mau, aku ya langsung kelingan PS. Kamangka aku wis nulis ana PS saben minggune. Lan luwih sepuluh tahun. Apa ya aku banjur arep mandheg olehku nulis ana PS. Terus aku yen banjur nyaguhi, apa ya keconggah. Kang cetha aku ora bakal ninggalake PS kang wis ora angger wong Jawa gelem nulis ana kalawarti basa Jawa iki. Nanging rasane kok ya ora kepenak yen aku banjur nulak apa kang dijaluk redaktur Radar Madiun mau.

Akhire aku njaluk wektu lan dakpikir luwih jero. Aku ya ora banjur terus nyaguhi ngono wae. Mula aku banjur njaluk wektu seminggu kanggo mikir lan nari awak apa ya bisa. Bareng seminggu mikir, kok ya terus wae aku nggawe keputusan yen aku saguh nulis. Malah aku ditawani jenenge rubrik kang dakembani mau apa, gumantung marang aku. Wangsulaku rikala iku, ya banjur dakpasrahake balik marang redaktur. Aku mung trima pasrah bongkokan wae arep dijenengake apa.

La dening redaksi akhire rubrik kang dakembani mau diwenehi irah-irahan “Bupati Menulis.” Rikala sepisanan, minggu esuk aku antuk WA kang isine aja lali ngirim naskah. Biasane aku nulis naskah ana Radar Madiun, dina Minggu esuk apa awan. Mengko terus dak-email Minggu sore watara jam 16.00-17.00. Yen dina Minggu repot Sabtu bubar Subuhan aku banjur nulis.

Malah ana kadang wartawan kang banjur takon marang aku. Kok bisa lan ora nate kentekan idhe. Jujur wae kadhang ya bingung yen tugasku pas padhet tulisan durung ana gambaran. Mula, senadyan kudu tansah mikir tugasku kang ora entheng, nanging tetep daktindakake kanthi seneng wae. Blas ora dakgagase abote. Barang abot yen dianggep entheng rasane rak ya entheng. Malah idhe dadine kaya ora nate entek.

Untunge aku wis biasa nulis. Kaya ana media apa wae kaya majalah PS mau. Nanging ana bedane lo para maos, nulis basa Jawa lan basa Indonesia kuwi. Amarga nulis nganggo basa Indonesia meh saben ndina dienggo mula, ya kaya lancar wae. La kepriye ana ing pesrawungan kantor, utawa dhines mesthi nganggo basa Indonesia. Semono uga layang-layang dhines uga nganggo basa Indonesia. Kamangka saben ndina satumpuk layang lan konsep surat kang kudu dakwaca lan kudu dhisposisi uga nganggo basa Indonesia. Dadi ya lancar wae.

Mula ora nggumunake, senadyan olehku nulis nganggo basa Jawa ana PS wis puluhan tahun, nanging nulis naskah ana PS lan Radar Madiun tetep angel nulis nganggo basa Jawa. La kok ora. Coba para maos bandhingake. Yen aku nulis basa Jawa kadhang perlu wektu telung jam. La yen aku nulis naskah kanggo Radar Madiun mau saben minggune, aku mung nyediakake wektu kira-kira mung siji setengah jam nganti rong jam. Yen para maos ora percaya ayo dicoba nulis nganggo basa klawan basa Indonesia angel ngendi. Aku yakin yen angel nulis nganggo basa Jawa. Senadyan aku lan para maos wong Jawa. Lan saben ndina yen caturan nganggo basa jawa. Ora percaya? Ayo dicoba heeeee. Nuwun. (*)

RIKALA aku bubar ngestreni “Upacara Hari Bhayangkara ke-73” ana Lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya dhek tanggal 10 Juli 2019, ana ing mobil aku mbuka WhatsApp (WA). La kok, Mas Okhta Redaktur Radar Madiun WA aku. “Kang surasane mangkene,” Tulisan minggu depan boleh lo pakai bahasa Jawa bapak…………………..”

“Ok Mas, nanti tulisan saya minggu depan saya tulis dalam bahasa Jawa,” mengkono olehku njawab WA saka Mas Okhta.

Olehku nyaguhi nulis nganggo basa Jawa marang Mas Okhta mau pancen ya aku wis suwe ajeg nulis nganggo basa Jawa. Olehku nulis ajeg saben Minggu mau ana Majalah Panjebar Semangat (PS). Majalah basa Jawa kang dirintis dening Pahlawan Nasional Dr Soetomo. Sepisanan terbit tanggal 3 September 1933. Dadi manut panemuku, majalah kang paling suwe lan dawa umure nganti saiki ya majalah PS.

Ya amarga majalah basa Jawa kang legendharis mau aku melu prihatin yen nganti cures. Mula aku banjur melu urun tulisan lan ajeg nulis mau. Malahan yen daketung wis luwih saka sepuluh tahun. Meh ora nate lowok. Repota kaya ngapa methi nulis yen kudu kirim naskah. Kamangka olehku nulis ing selane wektu olehku nyambut gawe.

Kadhang aku dhewe ya gumun. Rikala aku isih ana Surabaya, lan isih dadi kepala bidang tahun 1990-an ana Kanwil Departemen Penerangan Provinsi Jawa Timur lan banjur dadi kepala dinas Provinsi Jawa Timur aku mung kala-kala wae nulis ana PS. Alesanku rikala iku, kok pegaweyanku akeh banget. Kamangka yen dipikir rikala isih kepala bidang, yen dideleng saka eselon ana birokrasi rak ya isih durung dhuwur banget. Kok pancen kurang bener yen iku kang banjur dadi  alesane. Mula sejatine wektu iku, yen dipikir kanthi wening ana lan orane rak ya gumantung marang awake dhewe.

Olehku bisa ngomong mengkono mau, wong nyatane rikala aku pindhah ana Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2005 malah luwih aktif. Kamangka tugas ana kementerian rak ya luwih abot lan uga luwih repot dibandhingake rikala dadi kepala dinas apamaneh kepala bidang. Wong ya yen dietung wewengkon lan tanggungjawabku, yen ana pusat rak ya tanggung jawab nasional.

Mula rikala aku ketemu mas Aryo, redaktur PS dijaluk supaya ngisi rubrik saben minggu aku ya rada bingung. Arep nulak kok rasane ora kepenak. Mula banjur aku njaluk wektu. Kudu dakpikir dhisik kanthi wening. Kira-kira bisa lan orane. Yen arep saguh, atiku kok mamang. Gek gelem, ya gek ora.

Akhire aku nyoba mutusake nulis saben minggu. Dakcoba dhisik suwene sewulan apa bisa. We lah, kok malah keterusan. Lan  nulis kok kanggoku kaya rekreasi. Nanging rekreasi kang positip. Lan amarga aku, rikala iku nyambut gawe  ana Jakarta, mula rubrik mau aku usul diwenehi tenger “Email Saka Jakarta”. Rubrik iki minangka pangeling-eling yen ing tahun 1970-an PS nate nduwe rubrik kanthi irahan yaiku “Layang Saka Jakarta.” Amarga ing jamanku saiki wis kaya ora ana kang kirim layang, nanging padha ganti email, mula banjur rubrik kang dakemban mau karan “Email Saka Jakarta.”

Yen dak etung wiwit aku nulis sepisanan ana PS nganggo basa Jawa, pranyata nganti saiki wis luwih saka sepuluh tahunan. Mula yen arep mandheg, rasane  kok ya eman. Terus terang olehku tetep nulis iku lingsem karo Pak Dahlan Iskan. Wong piyambake dadi redaktur, malah terus dadi menteri wae isih tetep nulis. Kok aku kang njabat isih sangisore menteri, ora gelem tetep nulis.

Mula olehku repot kaya ngapa wae,  aku tetep nulis. Malah ana ing keluargaku wis ngerti banget yen menyang ngendi wae aku mesthi nggawa laptop. Ana ngendi wae yen ana wektu aku tetep nulis. Malah ora mung nulis ana PS nanging uga nggawe autogiografi basa Jawa. Malah autobiografiku antuk rekor Muri minangka autobiografi sepisanan nganggo basa Jawa. Lan uga bisa nulis buku kanggo mahasiswa (textbook) uga, kok ya isih bisa.

Mung bedane rikala aku isih ana Jakarta idhe iku kaya-kaya ora nate entek. Wong ya Jakarta iku sumbere lan pusat pemerintahan. Saengga gampang golek bahan. Apamaneh yen aku tugas menyang njaban rangkah kae, malah olehku nulis semangat banget. Amarga aku kepingin banget ngandharake lan mbage pengalamanku mau menyang para maos.

Baca Juga :  HUT Ke-344 Bumi Mageti (Tempat Introspeksi Diri)

Rasane kok eman yen umpama kang dakdeleng mau mung kanggo aku dhewe. Kanggoku bakal luwih manfaat yen banjur dakbage menyang para maos. Senadyan para maos kira-kira ana kang kurang sarujuk lan nduwe pandakwa, yen olehku nulis mau mung pamer. Sejatine karepku mung supaya para maos melu ngrasakake kaya apa kang dakrasakake.

La rikala dadi bupati amarga wewengkonku cilik, mula kadhang aku terus terang wae kentekan idhe. Apa kang bakal daktulis. Kadhang kudu rada mikir supaya tetep ora patiya nguciwani kang maos. La kang gumuni maneh iku kok ya rikala lagi rong minggu dadi bupati aku wis ditodhong dening redaktur Jawa Pos Radar Madiun Mas Okhta mau, supaya nulis. Malah kok keterusan banjur aku ditawani nulis saben minggu. Lan terbit saben dina Senin esuk.

Walah rikala ditawani mau, aku ya langsung kelingan PS. Kamangka aku wis nulis ana PS saben minggune. Lan luwih sepuluh tahun. Apa ya aku banjur arep mandheg olehku nulis ana PS. Terus aku yen banjur nyaguhi, apa ya keconggah. Kang cetha aku ora bakal ninggalake PS kang wis ora angger wong Jawa gelem nulis ana kalawarti basa Jawa iki. Nanging rasane kok ya ora kepenak yen aku banjur nulak apa kang dijaluk redaktur Radar Madiun mau.

Akhire aku njaluk wektu lan dakpikir luwih jero. Aku ya ora banjur terus nyaguhi ngono wae. Mula aku banjur njaluk wektu seminggu kanggo mikir lan nari awak apa ya bisa. Bareng seminggu mikir, kok ya terus wae aku nggawe keputusan yen aku saguh nulis. Malah aku ditawani jenenge rubrik kang dakembani mau apa, gumantung marang aku. Wangsulaku rikala iku, ya banjur dakpasrahake balik marang redaktur. Aku mung trima pasrah bongkokan wae arep dijenengake apa.

La dening redaksi akhire rubrik kang dakembani mau diwenehi irah-irahan “Bupati Menulis.” Rikala sepisanan, minggu esuk aku antuk WA kang isine aja lali ngirim naskah. Biasane aku nulis naskah ana Radar Madiun, dina Minggu esuk apa awan. Mengko terus dak-email Minggu sore watara jam 16.00-17.00. Yen dina Minggu repot Sabtu bubar Subuhan aku banjur nulis.

Malah ana kadang wartawan kang banjur takon marang aku. Kok bisa lan ora nate kentekan idhe. Jujur wae kadhang ya bingung yen tugasku pas padhet tulisan durung ana gambaran. Mula, senadyan kudu tansah mikir tugasku kang ora entheng, nanging tetep daktindakake kanthi seneng wae. Blas ora dakgagase abote. Barang abot yen dianggep entheng rasane rak ya entheng. Malah idhe dadine kaya ora nate entek.

Untunge aku wis biasa nulis. Kaya ana media apa wae kaya majalah PS mau. Nanging ana bedane lo para maos, nulis basa Jawa lan basa Indonesia kuwi. Amarga nulis nganggo basa Indonesia meh saben ndina dienggo mula, ya kaya lancar wae. La kepriye ana ing pesrawungan kantor, utawa dhines mesthi nganggo basa Indonesia. Semono uga layang-layang dhines uga nganggo basa Indonesia. Kamangka saben ndina satumpuk layang lan konsep surat kang kudu dakwaca lan kudu dhisposisi uga nganggo basa Indonesia. Dadi ya lancar wae.

Mula ora nggumunake, senadyan olehku nulis nganggo basa Jawa ana PS wis puluhan tahun, nanging nulis naskah ana PS lan Radar Madiun tetep angel nulis nganggo basa Jawa. La kok ora. Coba para maos bandhingake. Yen aku nulis basa Jawa kadhang perlu wektu telung jam. La yen aku nulis naskah kanggo Radar Madiun mau saben minggune, aku mung nyediakake wektu kira-kira mung siji setengah jam nganti rong jam. Yen para maos ora percaya ayo dicoba nulis nganggo basa klawan basa Indonesia angel ngendi. Aku yakin yen angel nulis nganggo basa Jawa. Senadyan aku lan para maos wong Jawa. Lan saben ndina yen caturan nganggo basa jawa. Ora percaya? Ayo dicoba heeeee. Nuwun. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/